www.jutlanderbank.dk  
Til www.ihobro.dk Tekst og foto Jutlander Bank Arkivet 2017

2019-05-13  
Jutlander Bank opjusterer sine forventninger til hele 2019 efter et første kvartal, der på mange måder er bedre end året før: 

Højere nettorenteindtægter, flere gebyrindtægter, bedre resultat af primær drift og større resultat før skat. 

Det fremgår af kvartalsrapporten, som vi netop har offentliggjort. 

Læs her under vores pressemeddelelse om resultatet - og hele kvartalsrapporten.


Selskabsmeddelelse nr 5-2019.pdf

Ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup
2019-04-05  
9,1 millioner kroner til almennyttige formål
Fonden for Sparekassen Himmerland er største aktionær og udbyttemodtager i Jutlander Bank
Ikke færre end 206 forskellige almennyttige og velgørende formål fik i 2018 bindende tilsagn fra Fonden for Sparekassen Himmerland om uddelinger for i alt 9,1 millioner kroner. Det fremgår af fondens årsrapport, der netop er godkendt og of13fentliggjort.
Også her i 2019 kan initiativtagere til velgørende eller almennyttige formål i Sparekassen Himmerlands oprindelige virkeområde søge om tilskud til deres aktiviteter. Fondens bestyrelse har nemlig besluttet at reservere 10 millioner kroner af resultatet for 2018 til fremtidige uddelinger, og den samlede ramme for uddelinger i 2019 ligger dermed på 11,2 millioner kroner.
Fonden for Sparekassen Himmerland, der er storaktionær i Jutlander Bank A/S, måtte i 2018 se et underskud på 134 millioner kroner, og fondens egenkapital udgør nu 720 millioner kroner.
Årets negative resultat skyldes kursregulering af aktierne i Jutlander Bank A/S på 156 millioner kroner, idet aktiekursen gennem 2018 faldt fra 218 ved udgangen af 2017 til 179 nytårsaften 2018. Året før var kursreguleringen af aktierne i Jutlander Bank A/S positiv med 108 millioner kroner.
Resultatet af fondens primære drift er positiv, og i 2019 modtager fonden udbytte på ca. 16 millioner kroner fra aktierne i Jutlander Bank A/S.
Fonden er største aktionær i Jutlander Bank A/S med en ejerandel, der fortsat ligger på 46,5 procent.

Oplysninger om fondens uddelingspolitik og ansøgningsprocedure kan findes på www.fondenforsparekassenhimmerland.dk .Fotoet stammer fra en af de større uddelinger fra fonden sidste år, nemlig 250.000 kroner til Kulturugen AHA i Vesthimmerland Kommune i uge 10 2019.
2019-03-28  
Tidligere Totalkredit-direktør i
bestyrelsen for Jutlander Bank

"Vi er både glade for og stolte over, at det er lykkedes os at rekruttere en stor kapacitet til bestyrelsen.


Troels Bülow-Olsen har haft en alsidig karriere i den finansielle sektor, senest som administrerende direktør i Totalkredit. Så vi håber meget, at forsamlingen er enig og stemmer Troels ind."
Sådan motiverede bestyrelsesformand i Jutlander Bank, Finn H. Mathiassen, et forslag på onsdagens repræsentantskabsmøde om at udpege Troels Bülow-Olsen til den ledige post som bestyrelsesmedlem med den krævede kompetence "Erfaring med ledelse af anden finansiel virksomhed".
Og enig ... det var repræsentantskabet. Med applaus, oven i købet.
Bülow-Olsen erstatter i bestyrelsen fhv. sparekassedirektør Ole Christoffersen, der siden fusionen i 2014 har siddet med denne kompetence i Jutlander Banks bestyrelse. Ole Christoffersen fyldte imidlertid 70 år i oktober 2018 og skulle således træde ud af bestyrelsen i marts i år jævnfør bankens vedtægter.
60-årige Troels Bülow-Olsen har haft en alsidig karriere i den finansielle sektor, men det, der har kvalificeret ham til at overtage den ledige plads i bestyrelsen i Jutlander Bank, er hans 11 år som administrerende direktør i Totalkredit.
På et kort bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig.
Direktør Finn Hovalt Mathiassen fortsætter som formand, og gårdejer Lars Tolborg fortsætter som næstformand.
Bankens bestyrelse består herefter af følgende 12 medlemmer:
• Finn Hovalt Mathiassen, formand
• Lars Tolborg, næstformand
• Bent Bjørn
• Troels Bülow-Olsen
• Thomas Frisgaard
• Svend Madsen
• Preben Randbæk
• Helle Aagaard Simonsen
• Tina Sondrup Andersen, medarbejdervalgt
• Jacob Engelsted Christensen, medarbejdervalgt
• Henrik Pedersen, medarbejdervalgt
• Henrik Sørensen, medarbejdervalgt.

foto Totalkredit A/S

Troels Bülow-Olsen
2019-02-20  
Se årsrapporten ved at klikke her

Primær indtjening stiger i Jutlander Bank


ÅRSRAPPORT: Både forretningsomfang og toplinje vokser


I sin årsrapport for 2018, der netop er offentliggjort, kan Jutlander Bank ikke alene præsentere en markant vækst i både indlån og udlån, men også en stigning i nettoindtægterne på både renter og gebyrer i forhold til 2017. Medvirkende til succesen er, at banken i løbet af 2018 har tiltrukket flere end 10.000 nye kunder.
De nye kunder og større aktivitet hos eksisterende kunder betyder, at Jutlander Bank i 2018 forøgede sit udlån med 0,9 milliard, og sit indlån med 1,4 milliarder kroner. Dermed steg udlånet med 11 procent, mens det samlede indlån steg med 10,2 procent.
”Vi kan mærke, at der hersker optimisme i disse år. Mange kunder, både nye og eksisterende, er aktive på boligmarkedet, og de mange handler og låneomlægninger skaber travlhed og omsætning – og dermed også indtjening – hos os”, konstaterer Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.
Den høje aktivitet, også blandt investeringskunder, er medvirkende til, at Jutlander Banks gebyrindtægter steg fra 303,1 millioner kroner i 2017 til 339,2 millioner i 2018.
Også bankens renteindtægter fra udlån steg, nemlig fra 391,3 millioner kroner i 2017 til 401,1 millioner i 2018.
”Vi har formået at løfte vores udlån med 859 millioner kroner fra 2017 til 2018, men den markante vækst har altså kun forøget vores renteindtægter fra udlån med mindre end 10 millioner kroner”, siger Jutlander Banks ordførende direktør:
”Vi låner over 10 procent mere ud, men løfter indtjeningen fra udlån med kun 2,5 procent – det fortæller alt om, hvor lav rentemarginalen er i øjeblikket!”
Strategien virker
De mange nye kunder, der er kommet til i 2018, tilskriver banken sin strategi.
”Vi har en strategi om at være Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank. Det er virkelig noget, som den moderne bankkunde efterspørger, og noget, som vi har succes med, fordi bankens medarbejdere for alvor har købt ind på strategien og gør alt, hvad de kan, for at leve op til den. Strategien virker. Det viser tallene”, siger Per Sønderup.
Bankens primære indtjening – altså resultatet før nedskrivninger, kursreguleringer og skat – steg med 24,1 millioner kroner, fra 177,1 millioner i 2017 til 201,2 millioner i 2018.
”Vores indtjeningsmotor er altså i orden”, konkluderer bankens ordførende direktør.
Resultat før skat på 267,6 mio. kr.
Jutlander Banks resultat før og efter skat landede i 2018 på henholdsvis 267,6 og 221,2 millioner kroner, hvilket er lavere end i 2017, hvor tallene var henholdsvis 316,6 og 257,4 millioner kroner.
”Før skat mangler vi altså lige under 50 millioner i forhold til 2017. Dengang var vi i den helt ekstraordinære situation, at vi måtte tilbageføre nedskrivninger for hele 66 millioner kroner. I 2018 tilbageførte vi også nedskrivninger, men kun for 16 millioner. Så det er altså her, vi mangler 50 millioner på indtægtssiden, sammenlignet med 2017”, forklarer Jutlander Banks ordførende direktør.
Med til at trække 2018-resultatet ned i forhold til 2017 er også et fald i positive kursreguleringer fra 74 millioner kroner i 2017 til 49 millioner kroner i 2018.
Desuden er bankens omkostninger steget, blandt andet til strategiske tiltag. For eksempel åbnede Jutlander Bank i 2018 to nye afdelinger; i Fredericia først på året og i Odder sidst på året.
Investeringer i vækst
Bankens udgifter til personale steg i 2018 med 8 millioner kroner til 320 millioner kroner. Stigningen skyldes dels flere medarbejdere, ikke mindst til de nye afdelinger, dels overenskomstmæssige lønreguleringer og stigende udgifter til lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt.
Administrationsudgifterne steg med 13 millioner kroner til 189 millioner kroner. Denne stigning skyldes stigende udgifter til IT-udvikling, drift af nye afdelinger og andre udgifter til implementering af bankens strategi.
”Siden 2016 har vi etableret os i København, Vejle, Fredericia og nu Odder, og der går nogle år, inden en ny afdeling begynder at bidrage positivt til vores bundlinje, så de nye afdelinger skal ses som en investering i fremtiden”, understreger Per Sønderup.
Udbytte
Bestyrelsen for Jutlander Bank foreslår generalforsamlingen, der holdes 13. marts i Hobro, at udlodde et udbytte på 4 kroner pr. aktie. Hvis generalforsamlingens tilslutter sig forslaget, vil der af årets overskud på 221,2 millioner kroner blive udbetalt 34,4 millioner som udbytte, 3,7 millioner i rente til hybrid kernkapital, mens 183,1 millioner kroner lægges oven i egenkapitalen.
”Da to tredjedele af aktierne i Jutlander Bank er ejet af lokale, velgørende fonde, vil den største del af udbyttet til aktionærerne, i runde tal 22 millioner kroner, vende tilbage til almennyttige formål i de områder, hvor banken har genereret sit overskud”, påpeger Per Sønderup.
Forventninger
I årsrapporten 2018 skriver Jutlander Bank, at man i 2019 forventer et resultat før skat i niveauet 225-275 millioner kroner, hvor banken i 2018 opnåede 268 millioner.
Tallet bygger på forventninger om fortsat stigende forretningsomfang og dermed stigende netto rente- og gebyrindtægter, fortsat stigende omkostninger, positive kursreguleringer og lave nedskrivninger – men ikke tilbageførsel af nedskrivninger som i de seneste år.

Uddrag af resultatopgørelsen (i mio. kr.)

1/1 – 31/12 2018

1/1 – 31/12 2017

Netto renteindtægter

386

385

Gebyr- og provisionsindtægter

339

303

Netto rente- og gebyrindtægter

727

681

Kursreguleringer

49

74

Udgifter til personale og administration

-509

-488

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+16

+66

Resultat før skat

268

317

Resultat efter skat

221

257
Uddrag af balancen (i mio. kr.)

31/12 2018

31/12 2017

Udlån

9.295

8.453

Garantier

4.107

3.577

Indlån inkl. puljelån

14.443

13.103

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.912

2.806

Egenkapital

2.978

2.872

Balance

18.248

16.753
Andre nøgletal

31/12 2018

31/12 2017

Kapitalprocent

19,9

20,9

Kernekapitalprocent

18,3

19,2

Individuelt solvensbehov i procent

9,4

9,1

Kapitaloverdækning i procentpoint

10,5

11,8

Summen af store eksponeringer, pct.

0,0

11,0

Årets nedskrivningsprocent

+0,1

+0,5

Udlån i forhold til egenkapital

3,1

2,9

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån

70,6

70,1

Antal medarbejdere i gennemsnit over året, omregnet til fuldtidsansatte

472

470
Ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup: ”Vores strategi er at være Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank, og det har vi succes med, fordi bankens medarbejdere for alvor har købt ind på strategien og gør alt, hvad de kan, for at leve op til den.”
2019-01-02  
Jutlander Bank er ny hovedsponsor for Hobro Skiklub
Samarbejdet skal være med til at styrke ungdomsafdelingen i skiklubben, fortæller formanden.
Hobro Skiklubs ungdomsmedlemmer går en god fremtid i møde.
Klubben har nemlig indgået en hovedsponsoraftale med Jutlander Bank, som betyder, at klubben fortsat kan tilbyde ekstra arrangementer for klubbens 180 ungdomsmedlemmer – eksempelvis en tur i Aalborg Skøjtehal eller i springcenteret Rush i Aarhus.
”Vi er glade for aftalen, for det giver os noget frihed og råderum i forhold til, at vi kan udvikle vores ungdomsafdeling,” siger klubbens formand, Niels Leth-Sørensen.
Jutlander Bank ønsker at bakke op om ildsjælene
Hos Jutlander Bank er der også glæde over aftalen.
Afdelingsdirektør i Jutlander Banks privatkundeafdeling i Hobro, Per Norup Olesen, ser således frem til samarbejdet med Hobro Skiklub.
”De er meget engagerede og har mange ildsjæle, som gør en stor forskel for mange medlemmer. Det vil vi gerne bakke op om. Og jeg er helt sikker på, at vi er et rigtigt godt match,” siger Per Norup Olesen.
Nødvendigt med alternative aktiviteter
Der er en fornuftig forklaring på, at skiklubben tilbyder skøjte- og springture for klubbens ungdomsmedlemmer. Det er jo ikke altid muligt at stå på ski i Danmark.
”Vi er nødt til også at lave andre aktiviteter, for der er ikke så meget sne herhjemme. Men mange af aktiviteterne er relateret til skiløb, for man bruger mange af de samme bevægelser,” siger Niels Leth-Sørensen og tilføjer:
”Der har været stor interesse for at deltage i de ekstra aktiviteter. Og sponsoratet gør, at vi kan fortsætte med at gøre nogle af de her ting.”
Hobro Skiklub en af Danmarks største skiklubber og har en bred medlemsskare i alle aldre. Der er i øjeblikket omkring 450 medlemmer, hvoraf hovedparten er fra Mariagerfjord-området. Et af sæsonens absolutte højdepunkter er klubbens skiture, hvor mange af medlemmerne deltager for enten at lære at stå på ski eller for at dygtiggøre sig.


”Vi er glade for aftalen, for det giver os noget frihed og råderum i forhold til, at vi kan udvikle vores ungdomsafdeling,” siger Niels Leth-Sørensen (yderst til højre), der er formand for Hobro Skiklub. Imellem ham og Jutlander Banks afdelingsdirektør i Hobro, Per Norup Olesen, står repræsentanter fra skiklubben iklædt klubbens ”uniformsjakke”.
2019-01-31  
Rejsegavekort på 10.000 kr. landede hos Hobro-familie

I sommerferien har Familien Christensen fra Hohøje i Hobro ofte
taget bilen til Italien – til Gardasøen eller Lidoen.


”Men i år kører vi til en lufthavn”, erklærede Thomas Mørk
Christensen, da han sammen med sin kone, Lotte Bredal Christensen,
og den ene af deres to døtre, Lærke, forleden lagde vejen omkring
Jutlander Bank i Hobro. Deres rådgiver i banken, Hanne Lange, skulle
nemlig aflevere en flot præmie til dem: Et rejsegavekort på 10.000
kroner, som de havde vundet i Jutlander Banks landsdækkende
ambassadør-konkurrence 2018.


Hvor flyet, som de en dag stiger om bord på, så skal flyve dem hen,
er endnu ikke afgjort. Men blandt kandidaterne er Tenerife, Mallorca
og Grækenland.


Baggrunden for Jutlander Banks ambassadørkonkurrence, der har kørt
hvert år siden 2014, er bankens konstatering af, at
mund-til-mund-metoden bare er den bedste måde at blive kendt for
noget godt på.


Derfor har Jutlander Bank sat mund-til-mund-metoden i system.
Tilfredse kunder kan gøre sig selv til ambassadører for banken. Så
får de materialer fra Jutlander Bank, som de kan give videre til
andre i deres bekendtskabskreds, som måtte være interesseret i et
bankskifte.


Samtidig deltager ambassadørerne i en konkurrence om at vinde et af
to rejsegavekort på 10.000 kroner. Og det ene havnede altså i Hobro
i år.

 Lotte og Thomas Christensen, der havde datteren Lærke med, fik deres værdifulde præmie overrakte af deres kunderådgiver i Jutlander Bank i Hobro, Hanne Lange (til venstre). Storesøster Louise kunne ikke være med.
   

 

2018
2018-12-16  
Skolecup har 50 års jubilæum: Nu åbner tilmeldingen
Det er nu muligt for lokalområdets skoleelever at tilmelde sig næste års Jutlander Bank Skolecup i Hobro Idrætscenter.
Lørdag og søndag den 9.-10. februar står den igen på fodbold i Hobro Idrætscenter, når Jutlander Bank Skolecup løber af stablen. Jutlander Bank har netop åbnet for tilmeldingerne.
Normalt deltager cirka 1.000 skoleelever i det traditionsrige fodboldstævne, hvoraf størstedelen kommer fra skoler omkring Mariager Fjord. Alle børn fra 0.-9. klasse kan deltage i skolecuppen, og de har nu mulighed for at tilmelde sig på jutlander.dk.
”Det er et stævne, hvor man stiller op for sin skoleklasse. Man laver et hold inden for klasserne, og der skal være mindst én pige med. Man kan godt spille rent drengehold, men så skal man være en spiller færre på banen end de andre,” forklarer marketingchef René Astrup fra Jutlander Bank.
Hvert hold kan bestå af maksimalt otte spillere, hvoraf der er fire på banen ad gangen. Hvert hold skal desuden have en voksen som holdleder, hvilket typisk er en forælder til en af spillerne.
Tilmeldingsfristen udløber fredag den 18. januar.
Halvt århundrede med skolecuppen
Skolecuppen runder et skarpt hjørne i 2019. Første gang, det blev afholdt, var i 1969, og derfor har stævnet næste gang 50 års jubilæum.
Det markeres blandt andet ved, at hver deltager får en kvalitets-T-shirt i svedvenligt materiale, som bærer skolecup logoet og tallet 50.
Fordi stævnet efterhånden har så mange år på bagen, vil der måske også være mulighed for, at der kan tages et jubilæumsfoto med familiemedlemmer fra op til tre generationer, som alle har deltaget i fodboldcuppen.
”Det sjove er, at mange af de forældre, der nu møder op som tilskuere, selv har deltaget i stævnet, da de var børn. Og fordi stævnet nu er så gammelt, så er der måske også mulighed for, at der er en bedstefar blandt tilskuerne, som også selv har spillet med,” siger René Astrup fra Jutlander Bank.
Supplement til skiferie
Skolecuppen er sponseret af Jutlander Bank og gennemføres af frivillige fra Hobro IKs ungdomsafdeling.
Det var oprindeligt Sparekassen Hobro, som kom på ideen til skolecuppen, der var tænkt som en aktivitet for de børn, der ikke skulle på skiferie.
”Og så lavede man det her indefodboldstævne, som skulle være et socialt stævne for alle. Også for dem, der ikke spiller fodbold normalt. Og det vil vi gerne være med til at føre videre – også gerne 50 år mere,” fortæller René Astrup.
At det primært er et socialt arrangement, afspejles særligt i de yngste klasser, hvor eleverne fra 0.-5. klasse dyster mod hinanden, men hvor der ikke kåres en samlet vinder. Dog er der præmier til første- og andenpladsen hos eleverne fra 6.-9. klasse.Jutlander Bank Skolecup har 50-års jubilæum næste år. Det fejres med en T-shirt til hver af deltagerne. Hvis man ønsker at sikre sig en plads i stævnet og dermed en T-shirt, så skal man skynde sig at tilmelde sig på www.jutlanderbank.dk .
   
Ny privatkunderådgiver til Jutlander Bank

Ulla Bjerregaard Kristensen er tiltrådt som privatkunderådgiver i Hobro

Ulla Bjerregaard Kristensen er tiltrådt som privatkunderådgiver hos Jutlander Bank i Hobro. Ulla, der bor i Fårup, kommer fra en lignende stilling hos Nykredit i Viborg. Det er dog ikke den kortere transporttid, der har været afgørende for hendes valg om at skifte bank.
”Jeg vil gerne arbejde for en åben bank, som er der for kunderne, når det passer kunderne. Det er noget, jeg føler, vil passe rigtig godt til mig,” siger 37-årige Ulla Bjerregaard Kristensen, der oprindeligt kommer fra Hørning.
Samtidig ser hun frem til luftforandring.
”Jeg vil gerne prøve noget andet efter at have været ti år i Nykredit. Hos Jutlander Bank er afdelingerne mere lokalt styret, og det ser jeg frem til at opleve,” siger Ulla Bjerregaard Kristensen, som har taget en uddannelse som formuerådgiver og fået erfaring inden for boligfinansiering, herunder rådgivning af privatkunder og deltidslandbrugskunder.
Har stor interesse for schæferhunde
Selv om Ulla Bjerregaard Kristensen har en stor viden om formuer og bankrådgivning, så er der sandsynlighed for, at hun lejlighedsvis vil tale om noget helt andet, når hun fremover spiser frokost med sine nye kollegaer i Hobro.
Hun har nemlig en stor interesse for schæferhunde. Sammen med ægtemanden Rene har hun således schæfertæven Zofia på tre år og Olli på ni måneder, som begge går til hundetræning og bliver udstillet i både ind- og udland.
”Vi går meget op i schæferhunde, og meget af vores fritid går med det,” siger Ulla Bjerregaard Kristensen, der blandt andet har trænet sine hunde i schæferhundeklubben i Hobro.
Desuden kan Jutlander Banks nye medarbejder også godt lide at cykle ture på sin racercykel i og omkring Fårup.
Ulla Bjerregaard Kristensen:
Oprindeligt uddannet finansøkonom i Nykredit i Hobro. Efter endt uddannelse har hun arbejdet i Nykredit i Randers, Viby J og senest i Viborg. Har været gift med Rene siden 2010, og sammen har de sønnen Liam på 1 år. Derudover har Rene også to drenge på 18 og 15 år – Nichlas og Mikkel – som begge bor hos deres mor.

[Billedtekst:]
37-årige Ulla Bjerregaard Kristensen er tiltrådt som privatkunderådgiver i Jutlander Banks privatkundeafdeling i Hobro.
2018-12-05  
Ny landbrugsrådgiver hos Jutlander Bank i Hobro

63-årige Lis Nielsen overvejede at gå på efterløn tidligere på året, men lysten til at blive på arbejdsmarkedet og arbejde med landbrugskunder fik hende i sidste ende til at takke ja til et jobtilbud fra Jutlander Bank.


Efter at have været ansat 42 år samme sted valgte Lis Nielsen i foråret at søge fratrædelse hos Nordea Bank.
Som 63-årig havde hun mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og det var også noget, hun overvejede. Men efter en tænkepause henover sommeren valgte hun i stedet at takke ja til et jobtilbud fra Jutlander Bank.
Hun kunne nemlig godt tænke sig at fortsætte med at arbejde med landbrugskunder, som hun har 25 års erfaring med.
”Jeg brænder for landbrug, og jeg kunne ligesom mærke på mig selv, at jeg skulle have nogle flere år med landbrug,” siger hun.
Ingen slutdato
Hun er allerede begyndt i jobbet i Jutlander Banks Landbrugscenter Hobro, og bortset fra at lære et nyt edb-system at kende, skal hun også vænne sig til at være på en ny arbejdsplads.
Hun har nemlig kun prøvet at arbejde for én arbejdsgiver igennem hele sit arbejdsliv. Indtil videre synes hun, det er spændende at få nogle nye kollegaer og prøve at arbejde i et lokalt pengeinstitut.
Hvor længe hun vil fortsætte med at arbejde, ved hun ikke. Det må tiden vise.
”Hvornår jeg trækker mig tilbage fra arbejdsmarkedet, er der ingen, der ved. Heller ikke mig. Men det er ikke, fordi jeg regner med at holde foreløbigt,” siger hun.
Lis Nielsen:
Bor i Hadsten sammen med sin samlever. Har en søn, der bor i København. Hun dyrker meget sport og går særligt meget op i håndbold. Uddannet erhvervsrådgiver suppleret med løbende relevante landbrugskurser.


Jutlander Bank styrker Landbrugscenter Hobro med ansættelsen af 63-årige Lis Nielsen. Hun har 25 års erfaring med rådgivning af landbrugskunder og er klar til at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet.
2018-11-05  
Jutlander Bank løfter resultatet af sin primære drift

EFTER TREDJE KVARTAL: Banken fastholder sine forventninger til årsresultatet

En massiv nettotilgang af kunder og en fortsat markant stigning i udlån er to væsentlige forklaringer på, at Jutlander Bank kom ud af årets første ni måneder med et resultat på 178 millioner kroner efter skat. Før skat er overskuddet på 210 millioner kroner, hvilket er 30 millioner kroner lavere end efter tredje kvartal sidste år.
”Men det hører med i billedet, at vi sidste år tilbageførte nedskrivninger for hele 47 millioner kroner, hovedsageligt på enkelte, større engagementer. Også i år tilbagefører vi nedskrivninger, men kun for 6 millioner”, pointerer Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.
”Så den gode nyhed er, at vi efter tre kvartaler har løftet resultatet af vores primære drift – altså driftsresultatet før kursreguleringer, nedskrivninger og skat – med mere end 12 millioner kroner: Fra 132,7 millioner i 2017 til 145 millioner i 2018”, siger Per Sønderup.  
Strategien virker
”Konjunkturerne er med os lige nu, indrømmet, men når vi vokser så meget på udlån, som vi gør, og når vi får så mange nye kunder, som vi gør, så skyldes det, at vi også har en strategi, der virker”, mener Jutlander Banks ordførende direktør.
”Her i Jutlander Bank arbejder alle hver eneste dag for, at vi opleves som Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank. Vi vil ikke bare være gode, vi vil være bedst. Og vi kan se på vores kundeundersøgelser, at kunderne virkelig sætter pris på medarbejdernes høje tilgængelighed og personlige tilgang til deres kunder”, siger Per Sønderup.
Kvartalsrapporten vidner om, at Jutlander Banks samlede forretningsomfang, målt på summen af indlån, udlån, garantier og værdien af kundernes depoter i banken, er steget med 7,2 procent i de seneste 12 måneder; fra 34,7 til 37,2 milliarder kroner.
Bankens egne udlån steg med 13,1 procent fra 8,2 til 9,3 milliarder kroner, og værdien af de lån, som banken formidler til sine kunder i realkreditinstitutterne Totalkredit og DLR, steg med 14,1 procent fra 24,9 til 28,4 milliarder kroner.
”Det er alt sammen udtryk for, at aktiviteten stiger i de områder, hvor vi har kunder. Det er glædeligt både for vores kunder og for banken, for når vi ekspederer flere lån, stiger vores indtjening naturligvis også”, siger Per Sønderup.
Bankens netto rente- og gebyrindtægter steg således med 6,1 procent fra tredje kvartal 2017 til tredje kvartal 2018; fra 508,2 til 539,1 millioner kroner.
Nye afdelinger betyder
stigende omkostninger
I august bebudede Jutlander Bank, at den ville åbne en ny afdeling i Odder, og den 12. oktober var et nyt hold klar til at slå dørene op i den fjerde nyoprettede Jutlander-afdeling siden 2016. Mange kunder er skiftet til Jutlander Bank og har været med til at løfte bankens indtjening i årets første ni måneder, og ikke kun i bankens nyeste afdelinger i København, Vejle og Fredericia. Alle bankens – før Odder kom til – 31 afdelinger har netto kundetilgang.
”Nye afdelinger løfter vores indtægter, men sandelig også vores udgifter. Men vi ser initiativerne som en investering i fremtiden, hvor omkostningerne på den korte bane overstiger indtjeningen, men på længere sigt vil de bidrage positivt til vores bundlinje”, kommenterer Per Sønderup.
Udgifter til personale er steget med 11 millioner kroner. Det skyldes dels, at banken gennem det seneste år har ansat flere medarbejdere til sine nye afdelinger, dels stigende udgifter til den lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt, og dels overenskomstmæssige lønreguleringer.
Administrationsudgifterne er steget med 9 millioner kroner, dels til drift af nye afdelinger, dels til stigende udgifter til IT-udvikling.
Solidt kapitalgrundlag
Jutlander Bank står fortsat på et solidt kapitalgrundlag også efter, at nye regnskabsregler trådte i kraft ved indgangen til 2018. De nye regler, kendt som IFRS9, reducerede 1. januar bankens egenkapital med 69 millioner kroner.
Sammen med det forhold, at bankens udlån er steget, er bankens kapitalprocent mindsket med 2,3 point til 18,6 procent pr. 30. september 2018. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 9,3, så den solvensmæssige friværdi ligger stadig højt, nemlig på 9,3 procentpoint.
I bankens kvartalsrapport tæller overskuddet fra de tre første kvartaler i øvrigt ikke med i bankens kapitalgrundlag. Hvis resultatet lægges til egenkapitalen, er kapitalprocenten ikke 18,6 procent, men 19,8, og friværdien stiger til 10,5 procentpoint.
”Vi har en komfortabel, kapitalmæssig overdækning. Det vil vi også have, når yderligere kapitalkrav, de såkaldte NEP-regler, træder i kraft fra 2019 og i årene fremover”, konkluderer Per Sønderup.
Forventninger fastholdes
Resultatet før skat fra 1. januar til 30. september på 210 millioner kroner følger bankens seneste udmeldte forventninger om et resultat før skat på mellem 230 og 270 millioner kroner for hele 2018.
”På baggrund af udviklingen i de første ni måneder af 2018 og forventningerne til fjerde kvartal fastholder vi vores forventninger til årsresultatet”, siger Per Sønderup.
 ”På baggrund af udviklingen i de første ni måneder af 2018 og forventningerne til fjerde kvartal fastholder vi vores forventninger til årsresultatet”, siger Per Sønderup.

Uddrag af resultatopgørelsen (i mio. kr.) 3. kv. 2018 3. kv. 2017 Helår 2017
Netto rente- og gebyrindtægter 539 508 681
Kursreguleringer 58 61 75
Udgifter til personale og administration -382 -362 -488
Nedskrivninger og tab på udlån mv. 6 47 66
Resultat før skat 211 240 317
Resultat efter skat 178 194 257
Uddrag af balancen (i mio. kr.) 30/9 2018 30/9 2017 31/12 2017
Udlån 13.45 11.30 15.33
Garantier 15.45 09.26 12.37
Indlån inkl. puljelån 28.56.00 23.37 14.43
Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital 16.30 14.23 15.26
Egenkapital 17.36 15.30 16.32
Balance 30.15.00 21.00 28.33.00
Andre nøgletal 30/9 2018 30/9 2017 31/12 2017
Kapitalprocent 18,6 19 20,9
Kernekapitalprocent 17 17,3 19,2
Individuelt solvensbehov i procent 9,3 9,1 9,1
Kapitaloverdækning i procentpoint 9,3 9,9 11,8
Summen af store eksponeringer, pct. 0 0 11
Periodens nedskrivningsprocent 0,04 0,4 0,5
Udlån i forhold til egenkapital 3,2 2,9 2,9


Ordførende direktør Per Sønderup, Jutlander Bank: ”Vi har en strategi, der virker”
2018-10-18  
Jutlander Bank: For tidligt at sælge ud af sine aktier
  
Aktiemarkederne faldt med næsten ti procent i de første uger af oktober, men der er flere ting, der taler for, at det er bedst for investorerne at beholde deres aktiebeholdninger et stykke tid endnu, lyder rådet fra Jutlander Banks finanscenter
.

Der har været stormvejr på aktiemarkederne de første uger af oktober, hvor både danske, europæiske, amerikanske og emerging markets-aktier er faldet i værdi. Fra 30. september og to uger frem faldt eksempelvis danske aktier med næsten 8 procent, mens verdensindekset faldt med over 6 procent.
Der er dog intet, der tyder på, at faldene skyldes, at verdensøkonomien er på vej ind i en ny langvarig krise. Faldene er snarere udtryk for en kortvarig usikkerhed på markederne, og derfor er det et forkert tidspunkt at sælge ud af sin aktiebeholdning, mener Henrik Jensen, der er souschef i Jutlander Banks finanscenter.
Han fortæller, at det er helt normalt, at der på samme tid sker et generelt udsalg på forskellige aktiemarkeder i denne størrelsesorden. Senest skete det i januar og februar.
”Dengang faldt aktierne mere, end de har gjort indtil nu. Om udsalget er slut, kan vi selvfølgelig ikke vide noget om, men vores holdning er, at det retter sig igen. Det er vores analyse, i hvert fald,” siger Henrik Jensen.
Han forklarer, at et langvarigt fald på aktiemarkedet normalt ikke finder sted i en periode som nu, hvor økonomierne har det godt, og indtjeningerne i virksomhederne vokser. Derfor er forventningen fra Jutlander Bank, at aktiemarkedet snart vender igen.
”Og så vil det jo være ærgerligt at have solgt ud af sin aktiebeholdning,” siger souschefen.
Der er mange spøgelser
Der er flere årsager til, at der er usikkerhed på aktiemarkedet i øjeblikket.
USA’s handelskrig med Kina har skabt usikkerhed på markederne, ligesom nogle investorer også afventer udfaldet af midtvejsvalget i USA den 6. november. I Europa er der fortsat usikkerhed om Brexit-forhandlingerne, som endnu ikke er faldet på plads, mens der er kommet fornyet usikkerhed om EU’s tredjestørste økonomi – Italien – efter at landet tidligere i år fik en meget EU-kritisk regering.
”Så der er masser af spøgelser, kan man sige. Og det er det, der påvirker markederne rigtig meget,” siger Henrik Jensen.
Han forventer, at aktiemarkedet for alvor vil vende igen, når man kommer på den anden side af midtvejsvalget i USA. Lige nu er der nemlig mange investorer, der er bekymret for valget og derfor vælger at være lidt afventende.
”Håbet er også, at Trump efter valget vil være klar til at gå til forhandlingsbordet for at finde en løsning på handelskrigen med Kina, fordi han så ikke længere behøver manifestere sig over for vælgerne som en stærk mand, der tør tage kampen op med kineserne,” lyder det fra Jutlander Banks souschef.
”Omvendt kan udfaldet af midtvejsvalget sandsynligvis blive, at han bliver indenrigspolitisk stækket, fordi republikanerne mister flertallet i Repræsentanternes Hus. Og så vil han måske i stedet fokusere på udenrigspolitikken, hvilket igen kan skabe noget usikkerhed på markederne.”
Minimum et år til næste krise
Hvad der er helt sikkert, det er, at der på et eller andet tidspunkt igen vil komme en ny krise i verdensøkonomien. Historisk set har økonomien nemlig bevæget sig i cyklusser med skiftevis gode og dårlige perioder. Spørgsmålet er, hvornår krisen for alvor vil komme igen, og hvor hård den denne gang vil blive.
Hos Jutlander Bank forventer man ikke, at den næste krise er lige på dørtærsklen. Det vil nemlig tage et stykke tid, før der kan ske en opbremsning i verdensøkonomien, som pt. ser rigtig stærk ud. Væksten i Europa ligger således på godt 2 % og på mere end det dobbelte i USA, mens indtjeningen hos virksomhederne på globalt plan er markant højere end på samme tidspunkt sidste år.
Derfor er der sandsynligvis stadigvæk minimum et år tilbage af opsvinget, vurderer Jutlander Banks Henrik Jensen.
”Vi er nok på vej mod enden af dette her økonomiske opsving. Men vi tror ikke, det sker i 2019. Økonomerne siger, det kan ske i 2020, men det er selvfølgelig svært at forudsige,” siger han.
Derfor mener Jutlander Bank, at det henover det næste år fortsat vil være fordelagtigt at eje aktier.
”Vi fastholder vores positive forventninger til aktierne, og derfor mener vi som nævnt heller ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at sælge ud nu,” siger Henrik Jensen.


”Vi fastholder vores positive forventninger til aktierne, og derfor mener vi heller ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at sælge ud nu,” siger Henrik Jensen, der er souschef i Jutlander Banks finanscenter.
2018-08-22  
Jutlander Bank åbner afdeling midt i Odder

EKSPANSION: En ”Åben Bank” etabler sin tredje nye afdeling på halvandet år.

Odder får inden årets udgang en ny bank. Det er Jutlander Bank, som dermed åbner sin tredje nye afdeling på halvandet år. Det har bankens bestyrelse netop besluttet, fortæller ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup.

”Odder er både en handelsby med et stort opland og et aarhusiansk bosætningsområde i udvikling – derfor er byen interessant for os,” forklarer Per Sønderup.
Afdelingen åbner centralt i Odder, hvor Selandia Cykler hidtil har haft til huse. Lokalerne skal nu igennem en større ombygning, som forventes at stå færdig inden årets udgang.
”Men forinden vil vi gerne åbne og tage imod kunder på en midlertidig adresse, mens indretningen af vores blivende lokaler står på”, håber Per Sønderup:
”At komme i gang i midlertidige lokaler havde vi stor succes med, da vi senest åbnede i Fredericia først på året”.
Personlig og tilgængelig
Afdelingen i Odder bliver bankens tredje nyåbnede afdeling på halvandet år. Om det at åbne nye, fysiske afdelinger i en digital tidsalder forklarer Jutlander Banks ordførende direktør:
“Vi anerkender, at de fleste mennesker i Danmark ordner deres daglige økonomi selv, men når større beslutninger skal tages – såsom køb af hus og bil eller pensions- og formuerådgivning – så har kunderne behov for den personlige rådgivning, hvor rådgiverens kendskab til sin kunde og kundens tillid til sin rådgiver er altafgørende”, siger Per Sønderup og fortsætter:
“Hos os er tilgængelighed ikke bare et ord, men en forudsætning for vores succes. Når du som kunde ringer til Jutlander Bank, er det en lokal medarbejder, som kender dig, der tager telefonen, og ikke en medarbejder i et callcenter. Og når du ønsker et personligt rådgivningsmøde, afgør du selv, på hvilket tidspunkt af døgnet mødet skal finde sted, og hvor det skal holdes – hos os i banken, hjemme hos dig selv eller måske på din arbejdsplads”.
”Vi kalder os ’Åben Bank’, fordi vi vil være Danmarks mest personlige og tilgængelige bank, hvor vores kunder kan komme i dialog med deres personlige rådgiver, når og hvor det passer kunden”, siger Per Sønderup.
”Men samtidig har vi styrken og størrelsen til at have egne eksperter inden for alle områder af finansiel rådgivning”, tilføjer Jutlander Banks ordførende direktør.
Søger medarbejdere
Ved etableringen skal der ifølge den plan, som Jutlander Banks bestyrelse har godkendt, være seks medarbejdere i Odder. Banken går nu i gang med at søge de helt rigtige medarbejdere til sin nye afdeling.
”Og hvad er så en ’rigtig’ medarbejder i Jutlander Bank?” spørger Jutlander Bank ordførende direktør og giver selv svaret:
”Det er én, som er kompetent – én, som både kender og er kendt i lokalområdet – og én, som kan følge vores idealer og vil have det godt med at blive en del af Danmarks mest personlige og tilgængelige bank”,
Fakta om Jutlander Bank
Jutlander Bank har rødder i Himmerland med sit hovedsæde i Aars og et områdecenter i Hobro. Siden 2015 har banken ekspanderet med afdelinger i Randers, København, Vejle og Fredericia, så banken nu – før Odder kommer til – har afdelinger på 25 adresser, heriblandt to i Aarhus C, en i Viby og en i Galten. Banken beskæftiger 477 medarbejdere, omregnet til heltidsstillinger, og er ejet af godt 28.000 aktionærer, hvoraf de to største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden. Begge fonde støtter almennyttige aktiviteter i bankens virkeområde. Midlerne hertil stammer primært fra det udbytte, banken udbetaler til sine aktionærer.Odder er både en handelsby med et stort opland og et aarhusiansk bosætningsområde i udvikling – derfor er byen interessant for os,” siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup.
2018-08-20  
Jutlander Bank øger sit udlån markant

HALVÅRSRAPPORT: Tusindvis af nye kunder og en udlånsfremgang på 14,3 procent hjælper banken på vej til et halvårsresultat på 149 millioner kroner før skat


”Tallene vidner om, at vores strategi virker. Det er det allermest glædelige”.
Sådan siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, om bankens halvårsrapport, der viser et resultat før og efter skat på henholdsvis 149 og 126 millioner kroner.
Siden halvåret 2017 er bankens udlån steget fra 8 til 9 milliarder kroner. Samtidig er flere end 11.000 nye kunder kommet til.
”På trods af det markant forøgede udlån ser vi ingen stigning i vores nettorenteindtægter. Det viser med al tydelighed, at vores sektor er presset af det meget lave renteniveau i disse år”, påpeger Per Sønderup og tilføjer:
”Til gengæld sikrer de mange nye kunder, som vi jo blandt andet servicerer i forbindelse med ejendomsfinansiering, pensions- og formuepleje, at vi har fremgang på vores gebyrindtægter”.
Dermed, hjulpet på vej af de positive konjunkturer i samfundet, stiger bankens nettorente- og gebyrindtægter med 19 millioner kroner til 362 millioner fra medio 2017 til medio 2018.
Som årsag til den positive udvikling i udlån og kundetilgang angiver bankens ordførende direktør Jutlander Banks strategi.
”Alle bankens medarbejdere arbejder hver eneste dag målrettet på at give vores kunder en oplevelse af, at Jutlander er Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank, hvor man som kunde kan træffe sin personlige, kompetente rådgiver og få sat et møde op, når som helst det passer kunden”, siger Per Sønderup:
”Her i landet har vi for vane at dele gode oplevelser med hinanden, og rigtigt mange af de nye kunder i Jutlander Bank er kommet til os, fordi en eksisterende kunde har anbefalet os over for dem.”
Flere medarbejdere
Men det er ikke gratis for Jutlander Bank at forfølge sin strategi.
”At være personlig og tilgængelig kræver medarbejdere af kød og blod”, konstaterer Per Sønderup. Det er en af årsagerne til, at bankens udgifter til personale og administration er steget med 18 millioner kroner til 258 millioner.
Personaleomkostningerne er dels vokset på grund af stigende udgifter til den såkaldte lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt, og overenskomstmæssige lønreguleringer. Dels har banken det seneste år øget antallet af medarbejdere fra 463 til 477, blandt andet til at bemande sine nyeste afdelinger i Vejle og Fredericia. De åbnede henholdsvis i maj 2017 og januar 2018.
Administrationsomkostningerne er også steget, hovedsageligt som følge af investeringer i IT-udvikling og strategiske initiativer.
Tilbagefører igen nedskrivninger
Ud af første halvår i fjor kom Jutlander Bank med et rekordstort overskud før skat på 183 millioner kroner – eller 34 millioner kroner mere end i første halvår i år. Forskellen hænger i høj grad sammen med posten nedskrivninger og tab på udlån.
I fjor var halvårsresultatet nemlig begunstiget af tilbageførte nedskrivninger for 47 millioner. Også i år har banken kunnet tilbageføre nedskrivninger, men kun for 11 millioner kroner – eller 36 millioner mindre end i 2017.
”Tilbageførte nedskrivninger er udtryk for, at vores kunder generelt har fået det økonomisk bedre end for få år siden. Det er en af de positive tendenser, vi kan glæde os over lige nu. Men det kan vi ikke forvente at se fortsætte. Derfor er det fortsat vores mål at vækste på udlån,” siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup.
Forretningsomfang steg 8,8 procent
Jutlander Banks samlede forretningsomfang steg fra 30. juni 2017 til 30. juni 2018 med 2,9 milliarder kroner til 36,7 milliarder, svarende til en stigning på 8,8 procent. Forretningsomfanget er fordelt på udlån for 9 milliarder, indlån for 13,8 milliarder og garantier for 3,8 milliarder, mens værdien af kundedepoter beløber sig til 10,1 milliarder kroner.
Dertil kommer, at Jutlander Bank har formidlet realkreditlån, hovedsageligt gennem Totalkredit og DLR, til sine kunder for 27,6 milliarder kroner pr. 30. juni 2018. I forhold til året før er det en stigning på 3,5 milliarder – eller 14,4 procent.
Solidt kapitalberedskab
Ved årsskiftet trådte nye nedskrivningsregler i kraft, de såkaldte IFRS9-regler. Effekten af reglerne er, at pengeinstitutter skal reservere til tab på udlån og garantier på et tidligere tidspunkt end hidtil. For Jutlander Bank betød det, at der i løbet af nytårsnat blev barberet 69 millioner kroner af bankens egenkapital. Alligevel er egenkapitalen forøget siden medio 2017, nemlig med 120 millioner kroner til 2,9 milliarder medio 2018.
Med den solide egenkapital i ryggen kan Jutlander Bank glæde sig over fortsat at have et stærkt kapitalgrundlag, selv om kapitalgrundlaget er faldet i forhold til medio 2017 som følge både af IFRS9 og den flotte vækst i udlån og garantier.
Banken havde pr. 30. juni 2018 en kapitalprocent på 18,9. Sammenholdt med det beregnede, individuelle solvensbehov på 8,8 procent, har banken således en kapitalmæssig ”friværdi” på 10,1 procentpoint, svarende til 1.217 millioner kroner.
Bankens resultat for 1. halvår 2018 er ikke medregnet i kapitalgrundlaget. Hvis resultatet var medregnet, ville bankens kapitalprocent ligge på 19,8, og friværdien på 11,0 procentpoint.
Forventninger præciseres
På baggrund af halvårsrapporten præciserer Jutlander Bank sine forventninger til resultatet for hele 2018. I marts opjusterede banken sine forventninger til årsresultatet før skat til niveauet 195-270 millioner kroner. Forventningen efter første halvår er nu præciseret til et årsresultat før skat på mellem 230 og 270 millioner kroner.

Om Jutlander Bank
Jutlander Bank med rødder i Himmerland har sit hovedsæde i Aars og et områdecenter i Hobro. Derudover har banken afdelinger på 22 adresser i Jylland og én i København. Banken, der beskæftiger 477 medarbejdere, omregnet til heltidsstillinger, er ejet af godt 28.000 aktionærer, hvoraf de to største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden. Begge fonde støtter almennyttige aktiviteter i bankens virkeområde. Midlerne hertil stammer primært fra det udbytte, banken udbetaler til sine aktionærer.

Uddrag af resultatopgørelsen
(i mio. kr.)

1. halvår
2018

1. halvår
2017

2017

Netto rente- og gebyrindtægter

362

343

681

Kursreguleringer

39

42

74

Udgifter til personale og administration

-258

-240

-488

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+11

+47

+66

Resultat før skat

149

183

317

Resultat efter skat

126

148

257

Uddrag af balancen
(i mio. kr.)

30/6
2018

30/6
2017

31/12
2017

Udlån

9.031

7.979

8.453

Garantier

3.813

3.139

3.577

Indlån inkl. puljelån

13.822

12.479

13.103

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.818

2.697

2.806

Egenkapital

2.884

2.764

2.872

Balance

17.487

16.002

16.753

Andre nøgletal

30/6
2018

30/6
2017

31/12
2017

Kernekapitalprocent

17,2

17,9

19,2

Kapitalprocent

18,9

19,7

20,9

Individuelt solvensbehov i procent

8,8

9,0

9,1

Kapitaloverdækning i procentpoint

10,1

10,7

11,8

Summen af store eksponeringer, pct.

0,0

0,0

11,0

Periodens nedskrivningsprocent

+0,1

+0,4

+0,5

Udlån i forhold til egenkapital

3,1

2,9

2,9”Her i landet har vi for vane at dele gode oplevelser med hinanden, og rigtigt mange af de flere end 11.000 nye kunder i Jutlander Bank er kommet til os, fordi en eksisterende kunde har anbefalet os,” siger ordførende direktør Per Sønderup.
2018-07-26  
40 år i Jutlander Bank
Onsdag den 1. august kan kundemedarbejder Lisbeth Bøker Nielsen fejre sit 40 års jubilæum i Jutlander Bank

I 1978 lykkedes det Lisbeth Bøker Nielsen at få en elevplads som sparekasseassistent i Sparekassen Hobro, i dag Jutlander Bank. Dengang var det ikke nemt at få en læreplads, især ikke hvis man drømte om en karriere i et pengeinstitut. Men det lykkedes, og onsdag den 1. august kan 58-årige Lisbeth fejre sit 40 års jubilæum i Jutlander Bank.
Siden hun startede som elev i 1978 har hun byttet Hobro ud med Aars som arbejdssted, og Privatkundeafdelingen ud med Pension og Formue, men hjemmet ligger stadig i Hobro, som det altid har gjort.
Lisbeth var 18 år, da hun begyndte at søge lærepladser. Hun ville helst arbejde i et pengeinstitut og helst i Hobro, for det var her, hun boede og havde sin faste base. Men hun vidste, at der var kamp om de få pladser. Heldigvis gik drømmen i opfyldelse.
”Det var heldigt, jeg fik det i Hobro, for det var ikke nemt at få lærepladser sidst i halvfjerdserne. Jeg søgte også i Aalborg og Aarhus – og jeg søgte også hos advokatkontorer,” siger hun.
Efter to år som sparekasseelev i Sparekassen Hobro blev hun fastansat som privatkunderådgiver i afdelingen i Hobro.
Administration trak
I 1993 fandt Lisbeth ud af, at hun var mere interesseret i den administrative del af arbejdet, så hun fortsatte i banken som administrativ medarbejder, hvor pension gradvis blev en større del af hendes opgaver. Nu var det hendes rolle at hjælpe kollegerne rundt om i afdelingerne med pensionsrelaterede spørgsmål.
Da Sparekassen Hobro fusionerede med Sparekassen Himmerland i 2014 og blev til Jutlander Bank, rykkede Lisbeth direkte ind i afdelingen Pension og Formue, der lå i Aars. I dag hjælper hun stadig sine kolleger i privatkundeafdelingerne med spørgsmål, der har med pensionsadministration at gøre.
”Det er sjovt at hjælpe mine kolleger, og det er dejligt, når man kan mærke, at der er noget, der lykkes,” siger hun.
I sin fritid går Lisbeth mange ture og laver havearbejde. Hun rejser også meget gerne med venner og med sin mand, som hun bor med i Hobro, og hun går gerne til koncerter og foredrag eller på museum. Børnene på 36 og 30 år er for længst fløjet fra reden, men den ældste er netop vendt hjem til Hobro efter flere år i København.40 år i Jutlander Bank
Onsdag den 1. august kan privatkunderådgiver Jan Knudsen fejre sit 40 års jubilæum i Jutlander Bank.

Det er 40 år siden, at Jan Knudsen trådte ind ad døren til Sparekassen Hobro på Store Torv som ny elev. Her begyndte han sin uddannelse som sparekasseassistent – og sin karriere i bankverdenen, der den dag i dag stadig udspiller sig i samme bank.
Han var 17 år gammel. I dag er han 57, og onsdag den 1. august kan han fejre sit 40 års jubilæum i Jutlander Bank. Det hedder pengeinstituttet i dag, efter at Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland fusionerede i 2014.
Jan Knudsen stiftede allerede bekendtskab med Sparekassen Hobro, da han skulle i en uges praktik i realskolen. Han er i dag ikke i tvivl om, at det var med til at sikre ham lærepladsen, da han som 17-årig søgte ind. De kendte ham nemlig godt.
Efter to år som elev blev Jan Knudsen fastansat som privatkunderådgiver på det daværende hovedkontor på Store Torv. I mange år derefter susede han frem og tilbage mellem hovedkontoret og forskellige afdelinger i filialnettet i Hobros omegn, altid som rådgiver.
Fra rådgiver til filialleder
I 1989 blev han afdelingsdirektør i Rørbæk afdeling. Året efter forlod han Rørbæk og blev afdelingsdirektør i Ravnkilde i stedet. De to filialer blev slået sammen omkring årtusindeskiftet, så han havde dem begge under vingerne, og et par år senere sluttede Nørager-filialen sig til Jans ansvarsområde. I mange år kørte han rundt mellem de tre afdelinger og jonglerede med både ledelse og kunderådgivning.
I 00’erne lukkede Rørbæk-afdelingen, og efter fusionen mellem Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland i 2014 lukkede Ravnkilde og Nørager også. Jan Knudsen rykkede tilbage til hjemstavnen i Hobro og fortsatte som privatkunderådgiver på Store Torv, hvor han også sidder som rådgiver dag.
”Det, der er spændende, er at få tingene til at køre – at opfylde kundernes behov,” siger han.
Nu er han også kreditansvarlig i afdelingen og sidder også med mindre erhvervsvirksomheder, og så han har kunderne fra Nørager-området med sig. Dem rådgiver han stadig i dag. Han er desuden markedsansvarlig for Nøragerområdet, og det betyder, at han er områdets repræsentant for banken og kontaktpersonen ved lokale begivenheder.
Privat brugte Jan tidligere meget tid på fodbold og håndbold. Han var både spiller, håndboldtræner og –dommer, og så nåede han at runde et 25 års jubilæum som bestyrelsesmedlem i HIK-Rosendal Håndbold. I dag lokkes han gerne til gør-det-selv projekter eller til ture i både Danmark og udland – senest Skotland – med sin kone Susanne, som han bor med i Hobro. Han har tre børn – én er flyttet, én er på vej til at flytte, og én bor stadig hjemme.

Onsdag den 1. august kan kundemedarbejder Lisbeth Bøker Nielsen fejre sit 40 års jubilæum

Onsdag den 1. august kan privatkunderådgiver Jan Knudsen fejre sit 40 års jubilæum i Jutlander Bank.
2018-05-17  
Kom og prøv kræfter med cykelsporten

Hobro Cykelklub inviterer børn og unge til Medaljeløb på lukket bane i Rosendal

Er du mellem fire og atten år, drømmer du om at dyrke cykelsport, og har du en cykelhjelm? Så har Hobro Cykelklub et tilbud til dig.
”Kom og deltag i vores Medaljeløb tirsdag den 29. maj klokken halv seks”, opfordrer formanden for Hobro Cykelklub, Henriette Korneliussen, alle byens børn og unge.
Medaljeløbet er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor cykelklubbens bagvedliggende motiv er at rekruttere nye medlemmer.
I år markerer løbet også, at klubben og Jutlander Bank i Hobro netop har indgået en aftale om at forlænge deres hovedsponsoraftale i tre år.
”Jutlander Bank har altid bakket op om vores klub og vores arrangementer, så vi er rigtigt glade for, at samarbejdet fortsætter”, siger Henriette Korneliussen.    
Medaljeløbet 29. maj foregår på en lukket, en kilometer lang bane bag Rosendalskolen, så alle aldersgrupper kan være med.
”Vi har før haft deltagere helt ned til fire år”, fortæller formanden.
Eneste krav: Cykel og hjelm
”Alle børn og unge, der har en cykel, kan cykle med, og eneste krav derudover er, at deltagerne skal bære cykelhjelm”, fortæller Henriette Korneliussen.
Tilmelding er ikke nødvendig. Interesserede skal bare møde op.
Deltagerne bliver delt ind i aldersklasser, hvor de yngste kører fire omgange, de ældste 10. Alle, der gennemfører, får en medalje bagefter. Om medaljen er af bronze, sølv eller guld, afgøres af den tid, det har taget at fuldføre.
Hvis et ungt menneske bagefter får lyst til smage på livet på en racercykel, har Hobro Cykelklub også et godt tilbud.
”Vi råder over nogle juniorcykler, som nye medlemmer kan låne gratis det første halve år, som i øvrigt også er kontingentfrit”, fortæller klubbens formand.
Hun venter et sted mellem 20 og 50 deltagere – alt afhængigt af vejret.Er du barn eller er du ung, og drømmer du også om en plads på podiet efter et cykelløb? Så kom og prøv kræfter med cykelsporten tirsdag den 29. maj i Rosendal.
2018-05-14  

Jutlander Bank fortsætter de gode tendenser fra 2017

KVARTALSRAPPORT: Resultat før skat på 87 mio. kr. efter markant udlånsfremgang, tilbageførte nedskrivninger og positive kursreguleringer

Jutlander Bank kom ud af første kvartal 2018 med et resultat før skat på 87 millioner kroner, hvilket er 7 millioner kroner bedre end året før, og resultatet betegner banken selv som ”meget tilfredsstillende”.

Medvirkende til den positive udvikling er en markant udlånsfremgang. Bankens egne udlån er steget med 12,3 procent, og værdien af de lån, som banken formidler til sine kunder for realkreditinstitutterne Totalkredit og DLR, er steget med 13,1 procent siden første kvartal 2017.

”Det er alt sammen udtryk for stigende aktivitet i de områder, hvor vi er til stede, hvilket er glædeligt både for vores kunder og for de lokale samfund. Og for banken, for når vi ekspederer flere lån, stiger vores indtjening logisk nok også”, konstaterer Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup. Bankens netto rente- og gebyrindtægter er således steget med 4,9 procent fra første kvartal 2017 til første kvartal 2018.

Strategien virker

Jutlander Bank kom ud af 2017 med et meget flot resultat, og første kvartal 2018 lægger sig i kølvandet på udviklingen sidste år.

3000 nye kunder er kommet til i årets første 3 måneder, og ikke kun i bankens nyeste afdelinger i København, Vejle og Fredericia, men fordelt ud over alle bankens 31 afdelinger. Udlånet er som nævnt steget markant. I 2017 kunne banken netto tilbageføre nedskrivninger, og den tendens er fortsat ind i 2018 med en netto tilbageførsel på 9 millioner kroner. Og endelig er resultatet tilsmilet af en opskrivning i første kvartal af værdien af Jutlander Banks ejerandel af BankInvest Holding A/S, svarende til en positiv kursregulering på 21 millioner kroner.

”Konjunkturerne er med os lige nu, indrømmet, men udviklingen på nedskrivningskontoen er sandelig også udtryk for godt kredithåndværk, og når vi vokser så meget på udlån, som vi gør, og når vi får så mange nye kunder, som vi gør, så skyldes det, at vi har en strategi, der virker”, mener Per Sønderup og uddyber:

”Alle i banken arbejder hver eneste dag for, at vi er Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank. Vi vil ikke bare være gode, vi vil være bedst. Og medarbejdernes personlige tilgængelighed er noget, vores kunder virkelig sætter pris på og gerne fortæller videre om til deres familie, naboer, kolleger og venner”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.  

Investeringer i fremtiden

Mens Jutlander Banks indtægter stiger, gør omkostningerne det samme. Jutlander Bank har gennem det seneste år taget flere strategiske initiativer, herunder etablering af nye afdelinger i Vejle og Fredericia samt Connect Ung og Private Banking.

”De nye tiltag har øget bankens udgifter, men vi ser initiativerne som en investering i fremtiden, hvor omkostningerne på den korte bane overstiger indtjeningen, men på længere sigt vil investeringerne bidrage positivt til vores bundlinje”, kommenterer Per Sønderup.

Udgifter til personale er steget med 4 millioner kroner. Det skyldes dels, at banken gennem det seneste år har ansat flere medarbejdere til sine nye afdelinger, dels stigende udgifter til den lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt, og dels overenskomstmæssige lønreguleringer.

Administrationsudgifterne er steget med 3 millioner kroner, dels til drift af nye afdelinger, dels til stigende udgifter til IT-udvikling.

”Vi er i fuld gang med at optimere de interne arbejdsgange, godt hjulpet på vej af skarpere IT-værktøjer, så den enkelte kunderådgiver skal bruge mindre tid på ’papirarbejde’ ved skærmen og mere tid sammen med sine kunder”, forklarer Jutlander Banks ordførende direktør.

Solidt kapitalgrundlag

Samtidig glæder Per Sønderup sig over, at banken står på et solidt kapitalgrundlag også efter, at nye regnskabsregler trådte i kraft ved indgangen til 2018. De nye regler (kendt som IFRS9) reducerede 1. januar bankens egenkapital med 69 millioner kroner. Sammen med det forhold, at bankens udlån er steget, er bankens kapitalprocent mindsket med 1,4 point til 19,5 procent pr. 31. marts 2018. Men samtidig er bankens individuelle solvensbehov faldet til 8,5, så den solvensmæssige friværdi ligger stadig højt, nemlig på 11 procentpoint.

I bankens kvartalsrapport tæller overskuddet fra første kvartal i øvrigt ikke med i bankens kapitalgrundlag. Hvis resultatet lægges til egenkapitalen, er kapitalprocenten ikke 19,5 procent, men 20,1.

”Vi har en komfortabel, kapitalmæssig overdækning. Det vil vi også have, når yderligere kapitalkrav, de såkaldte NEP-regler, træder i kraft fra 2019 og i årene fremover”, konkluderer Per Sønderup.

Forventninger fastholdes

Efter første kvartal fastholder Jutlander Bank sine forventninger til resultat før skat for hele 2018.

Da værdien af bankens ejerandel af BankInvest blev opskrevet midt i marts, udsendte banken en selskabsmeddelelse om, at forventningerne til årets resultat var opjusteret til mellem 195 og 270 millioner kroner før skat. Den forventning er der ikke ændret på efter årets første tre måneder.          

 


 

Uddrag af resultatopgørelsen
(i mio. kr.)

1. kvartal
2018

1. kvartal
2017

2017

Netto rente- og gebyrindtægter

176

167

681

Kursreguleringer

32

25

75

Udgifter til personale og administration

-126

-118

-488

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+9

+12

+66

Resultat før skat

87

80

316

Resultat efter skat

78

65

257

Uddrag af balancen
(i mio. kr.)

31/3
2018

31/3
2017

31/12
2017

Udlån

8.600

7.738

8.453

Garantier

3.524

2.787

3.577

Indlån inkl. puljelån

13.084

11.999

13.103

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.771

2.616

2.806

Egenkapital

2.837

2.682

2.872

Balance

16.638

15.427

16.753

Andre nøgletal

31/3
2018

31/3
2017

31/12
2017

Kapitalprocent

19,5

21,1

20,9

Kernekapitalprocent

17,8

19,2

19,2

Individuelt solvensbehov i procent

8,5

9,6

9,1

Kapitaloverdækning i procentpoint

11,0

11,5

11,8

Summen af store eksponeringer, pct.

0,0

0,0

11,0

Periodens nedskrivningsprocent

+0,1

+0,1

+0,5

Udlån i forhold til egenkapital

3,0

2,9

2,9Ordførende direktør Per Sønderup, Jutlander Bank: ”Konjunkturerne er med os lige nu, indrømmet, men udviklingen på nedskrivningskontoen er sandelig også udtryk for godt kredithåndværk, og når vi vokser så meget på udlån, som vi gør, og når vi får så mange nye kunder, som vi gør, så skyldes det, at vi har en strategi, der virker”.

   
Ny i bestyrelsen for Jutlander Bank
Genvalg i repræsentantskabet, men nyvalg blandt medarbejderne
Repræsentantskabet i Jutlander Bank genvalgte og genudpegede onsdag aften fire medlemmer af bankens bestyrelse for de næste fire år.
Genudpeget blev forhenværende sparekassedirektør Ole Christoffersen, Spøttrup, og genvalgt blev ejendomsmægler Helle Aagaard Simonsen, Skørping, butiksindehaver Bent Bjørn, Brøndum, og direktør Svend Madsen, Hobro.
I ugerne op til repræsentantskabsmødet var der valg blandt bankens medarbejdere til bestyrelsen, og her blev afdelingsdirektør for Connect Privat, Tina Sondrup Andersen, Aars, nyvalgt, mens investeringsrådgiver Henrik Pedersen, Hobro, blev genvalgt.
Efter valget konstituerede bankens bestyrelse sig onsdag aften med genvalg til formand og næstformand, henholdsvis Senior Business Consultant Finn H. Mathiassen, Aars, og gårdejer Lars Tolborg, Hørby.Tina Sondrup Andersen, 44 – nyvalgt medarbejder repræsentant i bestyrelsen for Jutlander Bank.
2018-02-26  
Veteranbus fik debut i Mariager
VW T1 Splitbus årgang 1963 er importeret fra Califonien
”Den er en rigtigt god anledning til at komme i snak med folk”, konstaterer Jeanette Leth Neldorf, Jutlander Banks afdelingsdirektør i Mariager, som forleden havde æren af at være den første til at vise bankens nye maskot frem:
Et gammelt, men totalrenoveret folkevognsrugbrød med det korrekte modelnavn ”VW T1 Splitbus 1,5 De Luxe årgang 1963”.
”Næsten alle har haft en oplevelse med ’rugbrødet’ på et tidspunkt i deres liv, så vi fik mange gode historier den eftermiddag”, fortæller Jeanette Neldorf.
Et par gange om året stiller hun og hendes personale op ved SuperBrugsen i Mariager for at møde eksisterende og nye kunder, og folkevognen fik snakken til at gå ekstra godt. Måske også, fordi banken serverede skoldhed kakao på den frostklare eftermiddag.
Isbryder
Bankens nyanskaffede maskot er netop anskaffet, fordi den kan bruges som ”isbryder” for bankens medarbejdere til at komme i dialog med folk.
”Vores 24 afdelinger er jo tit til stede under Open by Nights, messer, udstillinger og andre arrangementer, og så er det en fordel at ha’ noget håndgribeligt at samles omkring”, forklarer marketingchef i Jutlander Bank, René Astrup, der fik ideen til at anskaffe VW’en, som for år tilbage blev importeret til Danmark fra Californien.
”Topfarten eras, fordi bussen og dens speedometer i februar 1963 blev bygget til det amerikanske marked. 60 miles svarer til 95,56064 kilometer.

[Billedtekst]
Jutlander Banks nyanskaffede maskot, en VW-bus fra 1963, fik sin debut foran SuperBrugsen i Mariager, hvor afdelingsdirektør Jeanette Leth Neldorf (t.h.) og privatkunderådgiver Anne-Marie Firring Andersen fra Jutlander Banks afdeling i Mariager stolte viste den frem

2018-05-26  
Sejren kom hele klassen til gode
Ekstra-præmie til vinderne i Jutlander Bank Skolecup 2018
Gratis billetter til Hobro IK’s superligakamp mod FC Midtjylland og en sandwich inden kampen. Sådan lød tilbuddet fra Jutlander Bank og HIKs ungdomsafdeling til vinderholdene i den traditionsrige Jutlander Bank Skolecup, der i 2018 fandt sted 10.-11- februar i Hobro Idrætscenter.
Men tilbuddet gjaldt ikke alene de piger og drenge, der sejrede på banen. Alle deres klassekammerater var også inviteret.
Og den invitation havde tre klasser taget imod: 6.A fra Arden Skole samt 7.B og 8.C fra Rosendalskolen. Men selv om der således var et halvt hundrede ekstra par hænder til at drive de gule frem, måtte Hobro desværre alligevel se sig besejret knebent af midtjyderne.
Jubilæum i 2019
Når Jutlander Bank Skolecup til februar 2019 fløjtes op, vil det være for 50. gang, og Hobro IKs ungdomsafdeling er sammen med Jutlander Bank allerede ved at planlægge, hvordan 50 års jubilæet skal fejres.


 


Marketingchef René Astrup fra Jutlander Bank (t.h.) serverede i Hobro Idrætscenter en sandwich for vinderklasserne, inden turen gik over på det frostkolde stadion til kampen mellem Hobro Ik og FC Midtjylland.
2018-02-20  

Jutlander Bank leverer rekordresultat
ÅRSRAPPORT: Flot bundlinje trods presset toplinje – og høj soliditet
Med et resultat før skat på 316 millioner kroner overgår Jutlander Bank sig selv med 77 millioner kroner i forhold til både 2016 og 2015, viser bankens årsrapport, der netop er offentliggjort. Efter skat bliver der 257 millioner dels til konsolidering og dels til udbytte til bankens aktionærer.
Banken betegner i årsrapporten resultatet som ”meget tilfredsstillende”.
Bag rekordresultatet ligger en vækst i 2017. Jutlander Bank tiltrak i løbet af året næsten 10.000 nye kunder, bankens udlån steg med 7,7 procent, og det samlede forretningsomfang voksede med 8,2 procent. Men til trods for, at udlånet voksede pænt i 2017, så skrumper bankens nettorenteindtægter. Det skyldes den faldende rentemarginal i samfundet – altså forskellen mellem indlåns- og udlånsrenten.
Til gengæld nyder banken godt af, at både eksisterende og nye kunder har fået det økonomisk bedre. Det trækker resultatet op.
Tilbagefører nedskrivninger
For det første har en del kunder, som tidligere har været i risikozonen, fået det økonomisk bedre. Derfor har Jutlander Bank i 2017 haft en indtægt fra tilbageførte nedskrivninger, som de foregående år har været en tung post på udgiftssiden.
For det andet er bankens kunder blevet mere økonomisk aktive, for eksempel med hushandler og investeringer. Den øgede aktivitet forøger bankens gebyrindtægter.
En tredje post, der hjælper det flotte resultat på vej, er positive kursreguleringer på bankens egen beholdning af værdipapirer.
I runde tal er nettorenteindtægterne faldet med 35 millioner kroner i forhold til 2016. Gebyrindtægterne er vokset med 20 millioner, kursreguleringerne er steget med 14 millioner, og nedskrivningerne er forbedret med 114 millioner kroner.
”Det er også bankdrift”
Ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, fortæller, at det er bankens mål at forbedre toplinjen ved hjælp af fortsat vækst i udlånet.
”Når vi tjener mindre pr. krone, vi har lånt ud, så må vi låne noget mere ud for at tjene det samme”, konstaterer Per Sønderup: ”Men når det er sagt, så vil jeg også understrege, at den positive udvikling på vores nedskrivninger og kursreguleringer tillige er et resultat af vel udført bankdrift”.
”Jeg medgiver, at konjunkturerne har hjulpet os på vej. Men når vi har fået styr på vores nedskrivninger, skyldes det sandelig også, at vi er blevet bedre kredithåndværkere. Og de positive kursreguleringer er også et resultat af nogle professionelle og bevidste valg”, siger Per Sønderup og tilføjer:
”Vi følger en strategi, der siger, at vi vil være Danmarks mest tilgængelige og personlige bank, og det mål har vores medarbejdere i den grad lagt sig i selen for at nå samtidig med, at de har haft travlt med at tage imod nye kunder og forøge vores udlån. Deres høje engagement er der grund til påskønne.”  
Større forretningsomfang
Bankens samlede forretningsomfang steg i 2017 med 8,2 procent til 35,5 milliarder kroner, og der er vækst i alle grene af forretningen.
Udlån steg med 600 millioner kroner til 8,5 milliarder, indlån steg med 800 millioner kroner til 13,1 milliarder, og værdien af kundernes depoter steg med 500 millioner kroner til 10,4 milliarder, mens værdien af garantier, der blandt andet er stillet i forbindelse med kunders bolighandler og konverteringer af realkreditlån, steg med 800 millioner kroner til 3,6 milliarder i løbet af 2017.
Stigende omkostninger
Også bankens omkostninger til personale og administration er steget. På personalesiden er der kommet 14 flere medarbejdere til siden 2016, blandt andet i bankens nyetablerede afdelinger i København, Vejle og Fredericia. Hertil kommer stigende udgifter til den lønsumsafgift – skat på medarbejdere – som de danske pengeinstitutter er pålagt.
På administrationssiden trækker IT-udgifter, strategi-initiativer og driften af nye afdelinger op.  
Personaleudgifterne er steget med 15 millioner kroner, mens udgifterne til administration er steget med 10 millioner, så de samlede udgifter til personale og administration kom op på 488 millioner kroner i 2017.
Bundsolid
Jutlander Bank forøgede i 2017 sin egenkapital med 211 millioner kroner, så den 31. december var på 2,9 milliarder kroner. Bankens kapitalprocent ligger på 20,9 procent, mens det individuelle solvensbehov er beregnet til 9,1 procent. Banken har altså en overdækning på 11,8 procentpoint, svarende til knap 1,4 milliarder kroner.
”Der er som bekendt nye krav på vej til pengeinstitutternes kapitalberedskab, så vi er komfortable med, at vi allerede ligger så højt”, bemærker Jutlander Banks ordførende direktør.
Udbytte
Bestyrelsen for Jutlander Bank foreslår generalforsamlingen, der holdes 14. marts i Aars, at udlodde et udbytte på 5 kroner pr. aktie. Hvis generalforsamlingens tilslutter sig forslaget, vil der af årets overskud på 257,4 millioner kroner blive udbetalt 43 millioner som udbytte, 3,7 millioner i rente til hybrid kernkapital, mens 210,7 millioner kroner lægges oven i egenkapitalen.
”Da to tredjedele af aktierne i Jutlander Bank er ejet af lokale, velgørende fonde, vil den største del af udbyttet vende tilbage til almennyttige formål i de områder, hvor banken har genereret sit overskud”, påpeger Per Sønderup.
Forventninger
I årsrapporten 2017 skriver Jutlander Bank, at man i 2018 forventer et resultat før skat i niveauet 175-250 millioner kroner mod de 316 millioner i 2017.
De lavere forventninger skyldes blandt andet investeringer i strategi-initiativer, herunder nye afdelinger, som endnu ikke er overskudsgivende, IT-udvikling og det forhold, at banken ganske vist forventer lave nedskrivninger i 2018, men ikke tilbageførsler som i 2017. Dertil kommer en forventning om lavere kursreguleringer.
Som en understregning af sin høje soliditet har Jutlander Bank fravalgt en indfasning over fem år af nye nedskrivningsregler, de såkaldte IFRS9-regler, som i 2018 reducerer alle danske pengeinstitutters egenkapital. I Jutlander Bank skønnes reglerne at barbere mellem 70 og 85 millioner kroner af bankens egenkapital, hvilket vil reducere kapitalprocenten med 0,6-0,7 procentpoint.
”Jutlander Banks kapitalmæssige friværdi er så høj, at vi har fravalgt at bruge muligheden for den femårige overgangsordning”, konstaterer ordførende direktør Per Sønderup.   

[Billedtekst]

Ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup: ”Når vi tjener mindre pr. krone, vi har lånt ud, så må vi låne noget mere ud for at tjene det samme”.

 

Uddrag af resultatopgørelsen (i mio. kr.)

1/1 - 31/12 2017

1/1 - 31/12 2016

Netto rente- og gebyrindtægter

698

724

Kursreguleringer

75

61

Udgifter til personale og administration

-488

-463

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+19

-95

Resultat før skat

316

239

Resultat efter skat

257

193

Uddrag af balancen (i mio. kr.)

31/12 2017

31/12 2016

Udlån

8.453

7.850

Garantier

3.577

2.755

Indlån inkl. puljelån

13.103

12.303

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.806

2.594

Egenkapital

2.872

2.660

Balance

16.753

15.733

Andre nøgletal

31/12 2017

31/12 2016

Kapitalprocent

20,9

20,4

Kernekapitalprocent

19,2

18,6

Individuelt solvensbehov i procent

9,1

10,0

Kapitaloverdækning i procentpoint

11,8

10,4

Summen af store eksponeringer, pct.

11,0

0

Årets nedskrivningsprocent

+0,2

-0,8

Udlån i forhold til egenkapital

2,9

3,0

Antal medarbejdere i gennemsnit over året, omregnet til fuldtidsansatte

470456
 
2018-02-09  
Ny IT-medarbejder i Jutlander Bank
Svante Vinther er netop tiltrådt som softwareudvikler ved Jutlander Banks IT-afdeling i Hobro. I sin nye stilling skal Svante Vinther udvikle og vedligeholde Jutlander Banks IT-platforme. Foruden Svante indgår 14 andre medarbejdere i Jutlander Banks IT-afdeling.
Svante Vinther har en lang karriere som softwareudvilker bag sig. Tidligere ansættelser har i særlig grad været inden for mobil- og webudvikling.
Svante har tre børn og bor i Hobro med sin kone. I fritiden fylder særligt interessen for karate en del. Han er træner i Hobro Kampsport og er også selv aktiv inden for sporten.2018-01-29

Jutlander lancerer revideret strategi under titlen Åben Bank

ÅBEN ALTID lyder et af seks åbenhedsprincipper, som banken vil leve efter såvel internt som eksternt
”Vi gør alt det rigtige – vi skal bare være åbne over for at gøre alt det rigtige endnu bedre.”

Sådan siger ordførende direktør Per Sønderup i Jutlander Bank, når han skal forklare resultatet af, at banken har haft sin tre år gamle strategi oppe på liften til et serviceeftersyn.
”I 2017 har vi oplevet en massiv kundetilvækst og en flot stigning i vores udlån, så kunderne har virkelig kvitteret for vores strategi, der i to ord har handlet om at blive Danmarks mest tilgængelige og mest personlige bank”, fortæller Per Sønderup.
”At være tilgængelige har vi optimeret ved, at vores kunder bliver tilbudt, at de kan aftale rådgivningsmøder med deres personlige rådgiver, når som helst og hvor som helst det passer kunden, og ved, at du som kunde altid kan komme i kontakt med din egen rådgiver”, uddyber Jutlander Banks ordførende direktør:
”At være personlig i relationen til kunden er derimod mindre håndgribeligt. Det skal åbenhedsprincipperne hjælpe os med at blive endnu bedre til”.

Hvorfor er vi her?
Sammen med konsulenthuset Implement, der også var fødselshjælper for bankens nuværende strategi, der tog form i 2014, stillede ledelsen sig selv det spørgsmål: ”Hvorfor er Jutlander Bank her egentlig?” Og nåede frem til følgende svar: ”Drevet af ægte interesse og personligt engagement er det vores mission at hjælpe mennesker, erhverv og lokalsamfund med at indfri drømme og realisere potentialer.”
”Og hvad kan man kalde en bank med en sådan mission? Vi kalder den for Åben Bank”, siger Per Sønderup, der fortæller, at samtlige bankens 474 medarbejdere for nylig har deltaget i en af tre temadage, hvor kollegerne i et gruppearbejde var med til at sætte konkrete ord på åbenhed.

Tilpasser arbejdstiden
Som et konkret initiativ korter samtlige medarbejdere i banken to timer af deres faste ugentlige arbejdstid. For kunderådgiverne skal de frie timer give luft til at være endnu mere fleksible over for kundernes ønsker om møder uden for ”normal” arbejdstid.
For at frigøre timerne er Jutlander Bank i gang med at afskaffe sin ”lange” torsdag, hvor bankens afdelinger har åbent til kl. 18.
”Men det betyder ikke, at en kunde ikke kan aftale at mødes med sin rådgiver en torsdag efter kl. 16. Det kan man helt bestemt – både torsdag og på alle andre af ugens dage”, understreger Per Sønderup:
”Derfor hedder et af åbenhedsprincipperne: Åben Altid”.

Åben for græsrødder
Et andet af de seks åbenhedsprincipper hedder Åben for Græsrødderne.
”Heri ligger blandt andet det forhold, at to tredjedel af aktierne i Jutlander Bank A/S er ejet af fonde, som støtter almennyttige og velgørende formål i de områder, hvor vi er til stede”, fortæller Per Sønderup:         
I 2015, 2016 og 2017 har fondene, hvoraf de største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden, i alt fået udbetalt 107,5 millioner kroner i udbytte af deres aktier i Jutlander Bank.
”Så en stor del af overskuddet på bankdriften vender tilbage og arbejder i de lokalsamfund, hvor pengene er tjent”, påpeger Jutlander Banks ordførende direktør:
”Og det er ikke kun til glæde for – for eksempel – det forsamlingshus, der modtager penge til et nyt tag, men også for den lokale tømrer, der skal lægge det på.”
 
[Faktaboks]
Jutlander Banks seks åbenhedsprincipper:
Åben for Muligheder
Åben for Græsrødderne
Åben for Knofedt
Åben for Hinanden
Åben for Dig
Åben Altid
 


 

Ordførende direktør Per Sønderup: ”Som kunde kan du aftale at mødes med din rådgiver efter kl. 16, både torsdag og alle andre af ugens dage. Derfor hedder et af åbenhedsprincipperne: Åben Altid.”