Generalforsamling i Valsgaard Borgerforening d. 7. marts 2019

Til generalforsamlingen i Valsgaard var 47 mødt op. Generalforsamlingen startede ud med at hylde en borger i Valsgaard.

Tekst og foto: Henning Aage Jochumsen

Årets blomst og æske chokolade gik i år til kasserer Kim Jæger fra Valsgaard Borgerforening for hans altid gode humør og indsats indenfor foreningslivet i Valsgaard og omegn. Herefter gik man over til den ordinære generalforsamling, hvor Niels Brejl Mortensen blev valgt som dirigent. Han gav ordet videre til formand Henning Jochumsen, som aflagde årsberetning for året 2018, som har budt på blandt andet fastelavnsfest, forår i Valsgaard/affaldsindsamling, Sankt Hans, borgermøde på Valsgaard Skole, Halloween samt samarbejde med foredragsforeningen om julemarkedet. Derefter præsenterede formanden de igangværende -og fremtidige projekter for borgerforeningens forsamling. Der blev blandt andet snakket om julepynten, som blev renoveret i 2018, hvortil man påtænker at sætte julebelysninger op i de sidste 19 lysmaster i Valsgaard. Hertil vil man forsøge at søge fonde til betaling af de ca. 100.000kr, som det vil koste. Der blev også fortalt om en eventuel kåring af bedste juleudsmykning i byen. Formanden opfordrer til at sætte juletræer ud til hovedgaden, så de forbipasserende fornemmer julestemningen og glæden i den mørke tid. Det samme gør sig gældende med Halloweenudsmykningen. I 2020 påtænker man at lave en æresport, som borgerforeningens medlemmer kan låne sammen med flag, kvit og frit. Flagopsætningen blev omtalt, og denne sættes op ved begivenheder i byen, så som konfirmation og byfest. Der blev desuden fortalt, at de nye rør til at putte i jorden, der mangler til flag i enderne af byen og ved kirke, skole og hal, er lavet og vil blive opsat i nærmeste fremtid. Ved forsamlingshuset er der opsat en skilteholder, som alle foreninger i Valsgaard og omegn er velkomne til at benytte til at informere om aktiviteter og begivenheder. Som forening skal man selv lave skiltene og sætte dem op efter behov. Desuden blev det oplyst, at der opsættes en skilteholder ved Købmanden på længere sigt. På mødet blev der snakket om, at det påtænkes til jul at få julemanden til at komme og tænde juletræet hos Købmanden eventuelt 1.Søndag i advent. Omtale og promovering af arbejdet i borgerforeningen kan følges på Facebook/Valsgaard og i pressen, blandt andet i Hobro Avis, Rold Skov bladet, Hadsund Folkeblad og på Hobroportalen. I Anlægget blev Kirkestien renoveret i 2018 og vil blive løbende vedligeholdt. Desuden kan oplyses, at Bjarne Rødkjær har lovet at lave en makker til næsehornet Otto i Anlægget, hertil er der indhentet sponsorerer. Rensningsanlægget fra 1970 bliver delvist eller helt nedlagt. Herefter må vi se, hvad der skal ske med grunden. I 2020 påtænkes det, at der skal bygges en pavillon i anlægget på ca. 60-80kvm2, som kan bruges til grill, kaffe, undervisning og ture fra børnehave og skole m.m. Der blev også nævnt ønsket om en legeplads i Anlægget, men med forbehold for forsikringsforhold. Ønsket om en cykelsti på skolesiden på Rostrupvejen blev også nævnt, således at alvorlige ulykker kan forebygges, og alle børn kan komme trygt i skole. Her var ligeledes et ønske om tre bump på Rostrupvejen for at sænke farten. Som de fleste sikkert har erfaret er byskiltene på Skovbovej blevet flyttet ca. 100m, og Valsgaards gamle vartegn/byskilt står stadig på sin gamle plads. Vi har et ønske om at få flyttet det gamle byskilt ud, som skal erstatte de nye byskilte. Der er dog kun et, så der skal laves endnu et byskilt. Borgerforeningen går ud fra, at efter byskiltene er flyttet, at kommunen har budgetteret med, at der skal laves fortov samt lys helt ud til Bavnehøjvej. Der blev snakket om fliser og fortov i byen. Der har borgerforeningen indsendt billeder som dokumentation for, hvor skidt det står til i byen. Der vil vi gerne rose kommunen for at være handlekraftige, da vi kan se at arbejdet med at reparere fortove næsten er fuldført. En stor tak for det! Borgerforeningen har et ønske om, at efter ”Forår i Valsgaard/Affaldsindsamling” vil man lave en kampagne, hvor man vil samle ca. 10.000kr ind til skraldespande i Valsgaard, så mængden af skrald i naturen begrænses. Forventede aktiviteter for 2019 er: fastelavn, generalforsamling, Forår i Valsgaard, Sankt Hans, Halloween, Julemarked, julemanden tænder juletræ ved Købmanden, mandagsklub/nørkleklub og d. 12. eller 19. august vil der forsøges opstart af whist-kortklub, og er tilslutningen stor nok, vil det blive lavet om til præmiewhist. Desuden påtænkes øl smagning i forsamlingshuset i oktober eller november i samarbejde med Købmanden og sikkert også foredragsforeningen. Målet for medlemmer er i en by af Valsgaards størrelse ca. 60% af husstandene. Her kan oplyses, at borgerforeningen aldrig har haft større tilslutning end nu, hvor medlemstallet er på 273 husstande d.d. Der må man sige, at mobilepay har været en af grundene til, at stigningen har været så stor. Formanden opfordrer stadig ikke-medlemmer til at indmelde sig og betale kontingent på 100kr på mobilepay 49086. Støt op om foreningslivet i Valsgaard! Vi må konstatere, at opsøgning ved døre også giver en del nye medlemmer, da mange tilflyttere ikke er oplyst om foreningslivet i Valsgaard. Desuden har vi i år også valgt at gå mod Redsø med kontingentopkrævningen, og det har også virket. Der blev snakket om tilskud til arrangementer og nye indkøb i byen. Borgerforeningen ansøger fonde, banker m.m. om penge til dette. Så blev der snakket om frivillig arbejde. Vil man give en hånd med, er man altid velkommen. Der blev snakket om, at modtager man ikke mails med nyheder fra borgerforeningen, er man velkommen til at skrive til formanden. Mogens Hedegaard fremlagde regnskaber, som kunne vise et overskud på 7.710,83kr. Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger af generalforsamlingen. Det kan oplyses, at kontingentet for 2019 er uændret, og prisen stadig er 100kr pr. husstand. Emnet om delebiler fremførte Mogens Hedegaard ligeledes. Han kunne oplyse, at vi ikke var kommet ret meget længere, og at vi vil forsøge at finde en ny udbyder og undersøge, om behovet er for det. Derefter snakkede Mogens om byskoven, hvor han kunne fortælle, at i meget nær fremtid graver kommunen et overløbsbassin i byskoven, og området herefter vil blive hegnet ind. Han fortalte desuden, at borgerforeningen har ansøgt og fået bevilliget 50.000kr til byskovkunst af Statens Kunstfond, som kunstneren Lars Worm fra Århus vil skabe. Kunsten vil blive lavet i samarbejde med også skole og børnehave. Efter bestyrelsesformandens beretning blev alle genindvalgt undtagen Pia Taagaard Pedersen, som ikke ønskede genvalg som suppleant. Niels Brejl Mortensen blev her valgt ind. Tonni Jæger var som revisorsuppleant på valg, hvor Bjarne Grønhø Skærup Nielsen blev valgt ind i stedet. Til sidst takker formanden af for god ro og orden.